Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Want, op deeze wyze, en met deeze woorden , wordt de bedoelde vraag, door de Leden van des Heeren teylers Godgekerd Genootfchap voorgefteld, gelyk onder anderen, in de Boekzaal van de Maand November des afgeloopen jaars 1778, te zien is.

Sr *

Het fpreekt van zeiven, dat deeze vraag, eigcnlvk gefprooken , tweeleedig zy en in zich b'ehelze:

Niet alleen een onderzoek naar het onderfcheidende kenmerk van de Christelyke Openbaaringe, zoo als die, van alle Godsditnflen in het gemeen, en, zoo wel van de Mofaïfche, als van de Natuurlyke Religiën, in het b\zonder, onderfcheiden is.

Maar ook eene naarvorfching naar het juist verband, waarin de Christelyke Openbaaring Jlsat, .zoo wel met de Mcfaïfche Religie, als met den Natuurlyken Godsdienst ?

Want dit moet wel worden opgemerkt, om de voorgeftelde vraag, naar behooren, te beantwoorden.

§• 3-

Het eerfte gedeelte van de hier opgegeevene vraage is begreepen in de volgende woorden:

Wat, of welk, is het onderfeheidende kenmerk van de Cliristelyke Openbaaringe ?

Want op deeze wyze drukken zich de waarheid, en deugdbeminnende Leden van

des

Sluiten