Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 5

Dat ik door de kenmerken van eene zaak, of perfoon, niets anders verfta, dan zulke eigenfehappen van zaaken , of perfoonen, waaruit men zien, en weeten kan, wat eene zaak, of perfoon zy, en wat die niet. zy.

Dit denkbeeld, gelyk een iedef, uit de bloote klanken van het woord, zeer gemakkelyk kan opmaaken , geeft het woordeke kenmerk zelv aan de hand; want het beteekent, volgens de kracht der famenftellinge, een merk, waaruit men de zaak, of perfoon, waarvan men fpreekt, kan en moet kennen.

Intusfchen kan men geene zaaken, of perfoonen, beter leer en kennen, dan uit de eigenfchappen, welke men daar aan ontdekt; want de eigenfehappen van zaaken, of perfoonen, behoor en tot derzelver natuur, en weezen, en zyn daarvan onaffcheidelyk.

Wil men nu de eigenfehappen van zaaken, of perfoonen, grondig leeren kennen, men behoeft alleen te letten op het einde en oogmerk waartoe ze zyn; want hieruit zal men, zonder veel moeite, kunnen opmaaken, hoe het met zaaken, of perfoonen, gefteld moet zyn, en welke eigenfehappen zy bezitten moeten, om te beantwoorden aan het einde, en oogmerk, waartoe ze zyn.

5- 8.

Door het onderfcheidende kenmerk van eene zaak, of perfoon, verfta ik zulke eigenfehappen, die aan deeze zaak, of perfoon, in diervoegen, alleen eigen zyn, datze met geene A 3 «">•

Sluiten