Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 15

Dat dit alles in der waarheid het onderfcheidende kenmerk der Christelyke Openbaaringe uitmaake, dat is te zeggan: dat de Christelyke Openbaaring zich, hier door, by uitftek onderfcheide, zoo wel van den Natuurlyken Godsdienst, als van de Mofaïfche Religie.

Schenkme ten dien einde, ó Vader der lichten ! van wien alleen alle goede giften, en volmaakte gaaven, moeten nederdaalen, den geest der wysheid, en der openbaaringe , in uwe kennisfe; namenlyk verlichte 00gen des verdands, opdat ik in ftaat mag worden gedeld, om deeze grooce verborgenheid van het Evangelie der genade, by uw licht, niet alleen , te konnen verdaan, maar ook aan anderen verklaar en !

Doe zoo, ö Drieëenig zalig God! en doé 'er zoo toe , om uwes grooten naams wilï Amen.

Ten aanzien van het eerde, wil ik hebben opgemerkt:

Vooreerst, dat de Christelyke Openbaaring alle waarachtig geluk, en weezenlyk heil, naar ziel, en ligchaam, geduurende dit tegenwoordig leven, aan haare minnaars, of liefhebbers, aanbiede.

Dit heil nu , dat de Christelyke Openbaa.ringe, geduurende het tegenwoordig leven, aan haare liefhebbers aanbiedt, heeft zyn opzicht zoo wel op geheeie volken, als op byzondere menfchen.

En dit is een duk van zoo veel aangelegenheid , dat het onze aandacht wel dubbel waardig is. §.' 18.

Sluiten