Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

den alleen waaren God, veel grooter, en algemeener, is geweest, dan men zich doorgaans verbeeldt.

Wat al bloejende gemeenten waren 'er, in die dagen, niette Ephefen , Smyrna, Pergamus, Thyatiren, Philadelphia, Sardis, Laödicaea, Corinthen, Antiöchiën, Cêefareën, Alexandriën, Philippen, Colosfen, Pontus, Cappadociën, Bythiniën, ja zelfs binnen Romen? zoo dat men zeggen kon, dat het Evangelie toen al bekend was aan alle creatuuren,die onder den hemel waren. Col. i. vs. 23.

Het ging, met Christus leere, en dienst, als met den blixem, die zich, in een oogenblik, van het Oofhen, naar het Westen, verfpreidt. "Want het liep geene 30 jaaren aan, of deeze leer, en dienst, waren reeds bekend, en aangenoomen, in de drie, toen bekende, deelen van dewaareld; te weeten, inAïïën, in Africa, en zelfs in Europa.

§• 25.

Men zag reeds, in de eerfte eeuw, naaChristus geboorte, zyne leer, en dienst, zoo wel bekend, als uitgebreid, onder verfcheidene volken van Afiën, van Syriën, van Griekenland, van Italiën, en andere Gewesten.

In de tweede eeuw zag men deeze leer, en dienst, nog meer verfpreid, en bekend, onder verfcheidene volken,in Duitschland,in Vrankryk,inSpanjen, en andere Gewesten; zoo dat de Oudvader Tertulliaan, in zyne fchriften, tegen den Jooden, zeggen kon: Christus hebben beleeden verfcheidene volken van Getuliën; veele

land-

Sluiten