Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,6 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

ken, denverheerlykten Heiland te kennen, en eerbiedig hulde te doen.

In de negende eeuw wierd Vorst Mesfias leer openbaar, en zyn alleen zalige dienst aangenoomen, onder de Deenen, de Sweeden, de Boheemers, de Bulgaren, en andere, daaromtrent liggende, Natiën.

In de tiende eeuw wierd de leer, en dienst, van Koning Jefus , merkelyk uitgebreid , en voortgeplant, onder de Muscoviters, de Polen , de Lyf landers, de Pruisfen , en meer andere volken.

In de elfde, en twaalfde, en dertiende , eeuwen wierden de woefte Litthauwers, de Esthoniers, de Tartaren, en andere, geheel onbefchaafde , volken begelukzaligd met de kennisfe, en overgebragt tot den dienst, van Jefus.

Om nu niet te fpreeken van het geene, in America, gebeurd is, noch van het geene wy , in het einde der eeuwen, verwagten. Want deeze ftukskens der zaake zyn genoeg, om te toonen, dat Jefus leer, en dienst, van tyd, tot tyd, by alle volken bekend, en door hen aangenoomen , zyn geworden.

§■ *7i

Intusfchen moet niemand dit in diervoegen opvatten, als of ik zoude willen zeggen, dat Jefus leer , en dienst, zoo zeer bekend; en aangenoom'en, zou zyn by, en onder alle volken, dat'er geene Natiën zouden zyn geweest, die dezelve niet gekend, of aangenoomen, zouden hebben. Dit was een wanbegrip, en zou, door de ondervindinge, wederfprooken worden.

Sluiten