Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uo Het Onderfcfoiden.de Kenmerk van de §• 58.

De Regeeringen worden doorgaans onderfcheiden, invrye, en in despotyke, Regeeringen; gelyk bekend is.

Vrye regeeringen worden zulke regeeringen genoemd ; waarin de wet; aan welke de Koning, Vorst, en Regent, zoo wel, als de minfte Onderdaan, verbonden is, alleenheerscht, en meefteresfe is van perfoonen, en goederen.

Despotyke regeeringen worden dezulke genoemd ; waar in de Vorst, in weerwil van alle recht, billykheid, en wetten; zich zeiven, door geweld,het meefterfchap, over de perfoonen, en goederen , der onderdaanen aanmaatigt.

En hier uit ziet men dan , dat de vryheid van een Volk niet afhangt van eene eenhoofdige of veelhoofdige regeeringsform ; maar dat men, in beide regeeringeri, even vrij kan leeven, indien 'er maar zorg wordt gedraagen, dat de wetten alleen regeeren, en dat de grooten daar aan zoo wel onderworpen blyven, als de kleine , en geringere Leeden van de burgerlyke maatfchappie.

' ij Jo3 130X0 , i: ,r>:' ::{L'Mp-. r ; sb §• 59-

: De Christelyke Openbaaring, als gegrond ©p dè wet-der natuur, en gezonde reeden; begunftigt de eerfte , niet de laatfte , regeeringsform ! en is.eene viandin van alle willekeurig gezach.

Zy fchrijft, ten dien einde, aan de Koningen, Vorften, en Overheden, wel naauwkeu-

Sluiten