Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 73'

)

Vorften, en Overheden, moeten den wil van God altyd tot een rigtfnöer hunner daaden ftellen. Alles, wat zy gebieden, of verbieden, moet rusten op de wet der natuur, en zeeden; zonder daar verder van af te wyken, dan de byzondere gefteldheid der Burgerlyke Maatfchappie volftrekt vereischt.

De overtuiging, en het befcf hier van,heeft eenen krachtigen invloed op de gemoederen der menfchen. Hoe zeer de zonde ook de overhand heeft genoomen; men kan egter den wil van God, zeer bezwaarlyk, tegenfpreeken, als men anders bedaard te werk gaat. En, wanneer men overtuigd is, dat zy, die over ons gefield zvn , dingen beveelen , overeenkomstig den wil van God; men zalze, indien het hart wel geplaatst is, gewillig opvolgen, en volbrengen, omdat God het wil.

Hieruit blykt dan, hoe veel'er aan gelegen ligt, dat men, van de weezenlyke deugdelykheid der wetten , behoorlyk overreed worde. Want, zonder deze overtuiginge , die overeenkoomt met den aart van het reedelyk fchepfel; kan'er, eigenlyk gefpróken, geene gehoorzaamheid plaats hebben, maar loutere dwang. En deeze overtuiging is zoo moejelyk niet, als men zich gemeenlyk verbeeldt.

En hierom beveelt Paulus , niet alleen, dat alle ziele, de over haar gefielde machten onder daanig zal zyn; maar wil ook, dat het gefchieden zal, niet alleen, om der Straffe, maar ook, om der confeientie wil; Rom. 13. vs. 1 tot 5. Om nu niet te fpreeken van Petrus vermaaninge: die ook wil, dat men alle menfche, E 5 iyke

Sluiten