Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 93

drag is , natuurlyker wyze, recht gefchikt, om het geluk van een volk , zoo van buiten , als van binnen, geheel te ftremmen.

Wat de welvaart van een volk, van binnen, betreft; wie is zoo blind, en onkundig, om niet te konnen zien ?

Dat deeze zoo zeer, door luiheid, en leedigheid, moet afneemen; alsze, door arbeid, en naarftigheid, moet aanwasfen. Dat overdaad, en verkwisting, de bezittingen , zoo fpoedig verteeren; als fpaarzaamheid, en maatigheid, die doen aanwinnen, en beflendig maaken. Dat onkuisheid, en wellust, kankers zyn, die goed, en bloed , bederven. En dat dé vreemde zeden, gevoegt by vreemde kleeding, niet alleen, een geheel volk uitmergelen, en andere natiën verryken; maar datze, ook nog, boven dit alles, een volk ten eenemaal verwyfd, lafhartig, tot alle edelmoedige bedryven onbekwaam, en dus weezenlyk ongeluk ig, maaken.

En , wat de welvaart, van buiten, belangt; wie is zoo onvernuftig? om niet gemakkelyk te konnen begrypen:

Dat deeze, door heb-, en winzucht, éven zeer moet afneemen; alsze, door eerlykheid, en trouwe, vermeerderd moet worden. Dat heimelyke listen, en bedriegeryen, de geneegenheden zoo zeer verwyderen ; als gerechtigheid, en belangeloosheid, dezelve naar ons trek en. En dat geweld, onderdrukking, en mishandeling, het eene volk, tegen het ander , in het harnas jaagen ; allen zegen verbannen, en de natiën ongelukkig maaken.

§• 81.

Sluiten