Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joo Bet Onderfcheidende KénmtA van de

De plaatfen, waarin dit geleerd wordt; zyrr reeds, in het voorige, aangehaald, en overvloedig bekend.

Ook onderwyst de Christelyke Openbaaring de Onderdaanen: datze de Overheden, als handhaavers van alle Goddelyke, en menfchelyke wetten, in alles , gehoorzaam moeten zyn; en, van hunne zyde, alles toebrengen, wat dienen Jcan tot voordeel van de geheele maatfchappie. Datze zich , onder geenerlei voorwendfels van de gehoorzaamheid der wetten , moeten \ «nttrekken; al kondenze dat ook heimelyk doen. En dat dit niet kan gefchieden, zonder God te vertoornen; en het belang der Maatfchappie, te benaadeelen.

De plaatfen , waarin dit geleerd wordt; zyn ook, in het voorige , reeds te berde gebragt, en aan eenen ieder bekend.

Dit alles is zoo- zeker , dat men nergens zoo veel vryheid, in de waareld, zal befpeuren; als onder de volken, die het Christendom belyden. Deeze vryheid is grooter , of kleiner, naar dat de leer van Christus meer, of minder, onder hen, geacht wordt. En men mag, in deezen opzichte, ook veilig zeggen, daar de Geest des Heeren is , daar is vryheid, 2 Cotinth. 3. vs. 17.

Dit was, uit de gefchiedenisfen, zoo wel van vroegere, als van iaatere tyden, zeer gemakkelyk, te bewyzen; als myn bellek het toeliet.

$• 87.

En, wat in de tweede plaatfe, den beminnelyken vreede belangt j Het

Sluiten