Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. ro$

Daar is, buiten tegenfpraak , geen grooter voorrecht, voor het redelyk fchepfel, te wenfchen! dan, dat zyn geestelyk beftaan tot volkoomenheid worde gebragt; en zyne ziel,

; met alle derzelve vermoogens, en werkfaamheden, in die orde gefteld, in welke zy moeten zyn, om te voldoen aan het groot oogmerk, waartoe zy zyn, of gefchaapen zyn.

Want dit maakt de volkoomenheid van onze natuur uit. Dit verheft ons oneindig in uit-

i muntenheid , en waarde , boven de redeloos ze dieren. En her. is alleen hier in, dat wy Gods deugdenbeeld vertoonen,

§• 93-

Toen de mensch gefchaapen wierd; was hy een allerbeminnelykst fchepfel; en aan God, zynen Maaker, ten minden eenigzins, gelykvormig.

Zyne ziel was zonder vlek, of rimpel! en gaf, .hierdoor, getuigenis van haare oorzaak. Alle de vermoogens van den geest waren in eene gewenschte orde; en bekwaam, om te voldoen aan haare verplichtingen. En de hartstochten, die van de zielsvermogens afhangen, waren aan de geheiligde reden onderworpen; en dus, in allen opzichte, geheel en al, dienstbaar aan den redelyken geest.

Ook was het lichaam onbevlekt; zonder eenig Uit, of inwendig, gebrek te hebben. Alle de onderfcheidene leeden van het lichaam hezaten eene wonderbaare vaardigheid, in het verrigten van hunnen plicht. - En alle deeze plicht G 5

Sluiten