Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iiê Het Onderfcheidende Kenmerk van ie

loove, voegende deugd, by de deugd kennisy by de kennis maatigheid, by de maatigheid lydfaamheid, by de lydfaamheid godzaligheid» by de godzaligheid broederlyke liefde, en by de broederlyke liefde , liefde tegen allen} der goddelyke natuur deelachtig worden; jaa, datwe, in Christus, volmaakt zyn.

Deeze inwendige heerlykheid, die zich naar tuiten vertoont in kleederen, van gouden borduurfel; is die verrukkelyke bevalligheid, waar in God alleen zyn welbehaagen heeft, en waarom hy deri mensch tederlyk bemint. Jaa het is deeze bekoorlyke fchoonheid, waar door men des Heeren hart zoo inneemt, dat hy, niet alleen, zeggen moet, gy zyt geheel fchoon, myne vriendinne, en daar is geen gebrek aan u; maar dat hy ons ook niets kan weigeren, het geenwe , tot het leven, de godzaligheid, en eeuwige gelukzaligheid, van nooden hebben.

De plaatfen, waar in dit geleerd wordt, zyn veele in getal, en bekend. Wiltge het beredeneerde bevestigd zien; flaa uwe oogen op Psalm 45. vs. 11 tot 15. Spreuk. 9. vs. 4 tot 6. Hoogl. 4. vs. 7 tot 9. Jef. 55. vs. 1 en 2. Matth. 5. vs. 48. Joh. 14. vs. 6. Joh. io". vs. 23. 1. Corinth. i. vs. 30. Colosf. 2. vs. 10. X. Petr. 1. vs. 15 en 16. 2. Petr. 1. vs. 3 tot 7. en Openb. 3. vs. 17 en 18.

§• 98.

En wat, in de tweede plaats, de waare rust% vergenoeging, vreede, en kalmte des gemoeds, belangt;

Het

Sluiten