Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

voor uwe beenderen! Spreuk. 3. vs. 7 en 8. Jaa, in deezen zin, beveelt God zelfs: eer uwen vader, en uwe moeder; op dat uwe dagen verlengd worden, in het Land, het welk de Heere, uw God, u geeft! Exod. 20. vs. 12. vergeleeken met Ephef. 6. vs. 1 en 2.

S- I05-

Wat, in de tweede plaatfe, de uitwendige vryheid, veiligheid, en rust, in deeze waareld , belangt;

W%ar door ik niet anders verftaa, dan , een redelyk, en op Christelyke wetten gegrond vermogen, cm te konnen doen, en laaten, wat men wil; zonder daar in Jlraffeloos te worden verhinderd.

Dit is een van de grootfte voorrechten, welke men ooit, op deeze waareld begeeren, of verlangen kan. En dit zal een ieder terftond begrypen, die de vryheid, en dienstbaarheid, met de gevolgen, welke 'er uit voortvloejen , aandachtig befchouwt, en tegen elkander overftelt.

. Wat is de flaavernie, of dienstbaarheid, niet een elendige ftaat? hoe ongelukkig is de mensch, die in zulke banden gekluiflerd wordt ? en wie, zoo hy anders denken kan, kan aan dit monfter denken, zonder 'er voor te beeven?

Ik kenne, in de ganfche natuur, bynaa geen grooter ongeluk , voor een redelyk fchepfel, dan, af te hangen van den blooten wil, het zy van eenen, het zy van veelen; die altyd, hoe goed, en redelyk, zy ook zyn mor

gen,

Sluiten