Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Christelyke Openbaaringe, enz. U$

i óf ten minften beimelyk, en in hunne harten, , hoogachten, .

Dit laatfte gefchiedt, buiten twyffel, veel imeer, dan men denkt. Wilden onze viandea , het edelmoedig bekennen, en fpreeken, gelykze waarlyk denken; zy zouden dit, in waar; heid, niet zelden, met fchaamte, moeten be.lyden! en dit fchynt ook, door den Apostel, bedoeld, i Petr. 2. vs. i tot 12.

Gebeurt het egter , dat dit alles mislukt, 'en dat men, fchoon geheel onfchuldig, een ■ voorwerp van haat , nyd , of laster, moet zyn; wat zwaarigheid fteekt 'er in? want dit is, niet alleen, aan Mofes, en den Propheeten, maar ook, aan Jefus, en den Apostelen, wedervaaren; en wy zyn niet beter, dan deeze.

De Christelyke Openbaaring leert ons: Dat een Discipel niet meer is, dan zyn Meefter; dat een Dienstknegt geen beter lot te wagten heeft, dan zyn Heer,- dat de eerfte zoo wel Belzebul wordt genoemd, als de laatfte; dat men, op deeze wyze, de overblyffels van Jefus lyden moet vervullen; en dat men, op geene andere voorwaarde , tot zyn Discipel, aangenoomen is.

Dit is, uit Matth. 10. vs. 24 en 25. Matth. 16. vs. 24. en andere plaatfen, aan eenen ieder , genoegzaam bekend.

§. 121.

Gelyk nu de Christelyke Openbaaring alle waarachtig geluk, naar ziel, en lichaam,' geduurende

Sluiten