Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 Het Onderfcheidende Kenmerk'van de

pen aan het geregeld beftuur van de geheiligde reden.

Wy zullen ons, in het toekoomende leven r met alle de zalige geeften, onophoudelyk verwonderen over den oneindigen, en grooten, God! in wiens weezen, beftaan, volmaaktheden, en werken, wy telkens dingen ontdekken zullen , die ons bevorens geheel onbekend, of ten minften onbegrypelyk, waren.

Dit alles zal ons vervullen met eene zuivere liefde Gods, als de eenige, en onuitputtelyke, bron van alle heil.

Het een, en ander, zal in ons verwekken eene onuitfpreekelyke blydfchap, ftoorelooze vreugde, en alles overklimmende vertroostin-' ge; die te weezenlyker zullen zyn, omdatze ,door geenen tyd, noch tydloop, afgebroken zullen worden.

En dit denkbeeld geeft ons de Christelyke Openbaaring van deeze dingen ; gelyk bekend is, uit Pfalm 17. vs. 15, Jef. 35. vs. 10, 2C01V é. vs. 7., en andere plaatfen.

§. 126".

En \vat, in de tweede plaatfe, ons tweede deel, het lichaam, betreft;

Dit zal ook, in de aanftaande eeuwigheid, tot zoo eene maat van volkoomenheid, worden gebragt; dat het, in allen opzichte, zal konnen beantwoorden aan het oogmerk, waar toe het, door den grooten Schepper, wierd voort gebragt, en aan ons gegeeven.

Laate

Sluiten