Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 171

ook, de bepaalde plaats, ! en alle de byzondere omstandigheden , van dit lyden', gelyk duidelyk , uit zyne , hieromtrent gedaane, voorzeggingen, te zien is.

En wie weet niet'? dat de Heere Jezus, indien hy dit lyden niet gewillig ondergaan had ; zynen Vader, die hem toch altyd hoort, om twaalf legioenen Engelen had konnen bidden?- terwyl een, van deeze krachtige helden, weleer, honderden vyf en-tachtig düii 'zend Asfyriërs, in eenen riagt, verfloeg. ■ Om nu van geene andere bewyzen te fpreeken, want Jezus eigene verklaaring doet hier alles af, Joh. 10. vs. 18.

§. 142.

Het derde, dat ik hier, al meede, wil hebben opgemerkt; is hier in geleegen:

Dat de Heere Jezus dit alles ook, ten aanzien van zich'z-elveh, geheel onfchuldig, heeft geleeden; en zulks niet verdiend.

Hoe zou hy hebben verdiend, te lyden, en te Sterven? daar hy geene zonde gekend, nóch ongerechtigheid- gedaan heeft , en 'er nooit eenig bedrog in zynen mond is geweest; want het oorfprongelyke kleefde hem niet aan, met het daadelyke wierd hy nooit befmet, en nimmer overtuigde hem iemand van de eene, of andere, zonde.

■ Dit heeft zyn -Rechter zelfs, verfcheidene maaien, beleeden. Dit heeft zyn verraader> zoo met woorden-, als met daaden, bekend

Dit .

Sluiten