Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Dit blykt uit de geheele, met hem gehoudene, rechtspleginge. Jaa het blykt uit den inhoud van de, tegen hem ingebragte, befchuldigingen ; want, gelyk die niet eenpaarig ; zoo warenze ook van geen het minfte gewigt.

En wat klaarder bewys voor Jezus blanke onfchuld? dan zyne opwekking uit den dooden. Want, moest de heiland fterven, om-dat hy zich, door zich Gods Zoon te noemen, Gode gelyk had gemaakt; en wekte de Vader hem, niettegenftaande hy, als een Godslasteraar , was geffcraft, wederom op uit den door den; wat was dit anders, dan, een allerduidelykst bewys ? dat Jezus onfchuldig had geleden; en dat God hem, voor zynen eigen Zoon, erkende, Rom. i. vs. 4.

% HZ-

Het vierde, dat ik, ook hier, wil hebben opgemerkt; is hier in geleegen :

Dat de Heere Jezus dit niet geleeden heeft, als een bloot mensch, maar, als de Zoon van God; als Godmensen; ja als een perfoon, den Vader volkoomen gelyk.

Dit blykt, ten klaarften, uit des Heilands Goddelyke alweetendheid; waar meede hy dit ganfche lyden, ten aanzien van tyd, plaatfe, en alle deszelfs byzondere omltandigheden, te voren yoorfpelde. Wanthy kon het niet voorleggen, indien hy het niet te vooren wist; maar hy kon het niet te vooren weeten, indien hy niet

alle

Sluiten