Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 8 Het Onderfcheidende Kenmerk vawde

doen ; omdat men, in hem, alleen volmaakt is, voor God.

Dit is bekend, uit Jef. 55. vs. 1 tot 3., Joh., 15. vs. 1 tot 7, Joh. 17. vs. 19 tot 24, Rom. 8. vs. 1, 1 Corinth. 1. vs. 30. 1 Corinth. 5. vs.. 19 tot 21, Ephef. 2. vs. 5 tot 10, Philipp. 3. vs. 7 tot 12, 1 Timoth. 1. vs. 15, Tic. 2. vs. 11 tot 14, 1 Joh. 1. vs. 7 , en meer andere plaatfen van Gods Woord;

En, op deezen grond , noodigt de Heere Jezus, niet alleen, de zondaaren, om tot hem te koomen, en zich naar hem te wenden, om behouden te worden ! Jef. 45.. vs. 22. Maar , op deezen grond , verklaart ook Johannes : Dat een ieder , die in den Zoon gelooft; het eeuwig leven reeds werkelyk bezit ! Cap. 3. vs. 36. Jaa, op deezen grond, zeiden Paulus, en Silas, tegen den verleegen Stokbewaarder: Geloof in den Heere Jezus Christus ; en gy zult zalig worden, met uw ganfche huis! Act. 16. vs. 30 en 31.

5- 147.

Het tweede, dat ik, in deezen opzicht, wil hebben opgemerkt; beftaat hier in:

Dat dit, van Jezus, door eene lydelyke, endaadelyke, gehoorzaamheid, verworven heil, in de gemeenfchap van Christus, wordt aangebooden aan alle menfchen, die onder de verkondiginge van het evangelie leeven; zonder uitzonderinge van iemand.

Dit aanbod van heil, en zaligheid , in de gemeenfchap van Christus, is algemeen; ten aanzien van allerlei volken.

Gee-

Sluiten