Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386' Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Dat Christus, als eene oorzaak van alle heil, aan allerleie zondaaren, die onder de verkondiginge van het evangelie leven, welmeenende Wordt aangebooden ; zonder dat eenig volk,of zondaar, wordt uitgemonfterd.

Want dit laatfte wordt my, even klaar, als bet eerfte, geleerd in het woord van God, die niet liegen kan.

Hoe deeze dingen nu, met den anderen, te zaamen hangen; weete ik niet! maar geioove het een, even eerbiedig, als het ander. En hoe zoude ik, eindig fchepfel, die van gisteren, of van eergisteren ben, en niets weete; de onderzoeking Gods vinden, of den Almagtigen, tot de volmaaktheid toe, vinden? Job. 9. vs. 7 en 8.

Het past my, eenen, in zyn woord fpreekenden, God tegelooven; zonder ooit klaare, en duidelyk aan my geopenbaarde, waarheden in twyffel te trekken. Kan ik dezelve niet begrypen; het is my eere genoeg, alle overleggingen ter neder te werpen, en alle gedagten gevangen te leiden, tot de gehoorzaamheid van Christus! 2 Corinth. 10. vs. 5.

§. isi

Intusfchen wil ik nog, het een, en het ander ter opheldering van dit ftuk, kortelyk hebbe, opgemerkt.

Vooreerst, dat men zich, in dit geval, niet te zeer moet bekommeren, over het leerftuk; zoo van Gods befluiten, in het gemeen, als

van

Sluiten