Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

eigen wil, maar naar Gods wil, te leeven, era hem, als Schepper, Onderhouder, Heer, en Weldoender, te verheerlyken.

Dat God, als een oneindig goed, en algenoegzaam Opperweezen , niet te vergeefsch gediend wil zyn; maar zich beftendig aan den menfche, in zoo ver hy zich gedraagt, overeenkomflig de genoemde betrekkinge; zoo wel zal, als wil, betoonen, als een God van zaligheid , ja van volkoomene gelukzaligheid.

En dat deeze onderlinge betrekking, met de daaruit voortvloeiende verplichting, zoo lang duurt, als God God , en de mensch mensen! is; dat is te zeggen, zoo lang God Schepper , Onderhouder, Heer, en Weldoender, en de mensch zyn fchepfel, blyft, dat, in alles, af hanglyk van, onderworpen aan , en beweldaadigd, door God, is.

Om nu, van andere, min weezenlyke, leeringen te zwygen.

§• 158.

Edoch, hoe verheeven deeze waarheden ook zyn moogen; wie ziet echter niet? datze die eigenfehappen misfen! welke ik, als het Onderfcheidende Kenmerk van de Christelyke Openbaaringe , heb opgegeeven ; en dat de Christelyke Openbaaringe , uit dien hoofde , van den natuurlyken Godsdienst, gelyk die , zelfs in den ftaat der rechtheid, aan den eerften menfche, geopenbaard wierd, in waarheid , onderfcheiden zy.

Wsmt de Christelyke Openbaaring biedt aan alle

mtn~

Sluiten