Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.04- Bet Onderfcheidende Kenmerk van de

voorfchriften van den natuurlyken Godsdienst, en alles, volkoomen opgevolgd.

Ik beroepe my hier, met alle vrymoedigheid, op het oordeel van alle menfchen, die edelmoedig, en onbevooroordeeld, denken. Ik zondere zelfs de grootfte voorftanders van den natuurlyken Godsdienst niet uit ! maar wil hen zelfs wel tot rechters, ftellen. En ik hoope, datze hunne ogen wel zullen willen openen voor de waarheid.

Want, geeft men acht op Gods wet , en bedenkt men, dat, zoo wel de inwendige gedagten, begeerten, en neigingen der ziele ; als de uitwend/ge handelingen , en daaden des lichaams, met deeze wet van God, in alle (lukken, endeelen, moeten overeenstemmen; Jaa dat de wet, eigenlyk gefprooken , gegeeven is aan de ziele, die het eerSte, en voornaamste , werktuig der zonde is ; dan zal men ligt begrypen, dat men de wet Gods duizend, en duizend maaien, heeft gefchonden ! en derhalven niet geleefd naar, en volgens, het voorfchrift van den natuurlyken.Godsdienst,

Is dit nu zoo; hoe kan de mensch dan, door middel van den natuurlyken Godsdienst , zyn tydelyk, en eeuwig heil, deelachtig worden? daar God, als Schepper, Onderhouder , en Weldoender , dit alles , van den menfche , moet blyven eisfchen? en de mensch, als fchcpfél, diep'afhangelyk van, in alles onderworpen aan, en hoogst beweldaadigd, door God; tot het een, en'ander, verbonden blyft;! zonder dat God, uit hoofde van zyne hoogfle volmaaktheid, daar van afzien, of de mensch, uit kracht

van

Sluiten