Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, en%. * 205

van zyne altydduurende verplichtinge , hieromtrent, eenigzins in gebreken mag bly-

ven- - , • j

Ik zegge dan, m naavolginge van den grooten Paulus: Dat het de wet onmogelyk is geWorden , het leven te geeven, omdatze, door het vleesch , krachteloos is geworden! Rom. 8- vs. 3.

i §• l64-

En eindelyk, hoe zou de mensch, in den weg van den natuurlyken Godsdienst, zyn tydelyk, en eeuwig, heil nog konnen vinden ? daar deeze hem wel leert: Dat hy, door de zonde, een voorwerp van Gods ongenoegen, en ftrafbaar is geworden vcor den Heere ; maar hem niet onderrecht, hoe hy die ftraffe ontgaan kan, en wederom, met de Godheid, bevreedigd worden.

De natuurlyke Godsdienst, zegge ik, leert ons wel: Datwe, door de zonde, voorwerpen zyn geworden van Gods ongenoegen, en Strafbaar voor den Heere; als een haater van alle zonde, en zondaars.

Want deeze Godsdienst onderrecht ons: Dat God een hoogstvolmaakt Opperweezen is! en derhalven oneindig afkeerig van de zonde. Dat hy blyken van deeze afkeerigheid geeven moet! en, zonder dit te doen, geen hoogstvolmaakt Opperweezen zou zyn. En dat hy hier van geene blyken geeft ! dan , door het ftraffen van de zonde, op zoo eene wyze, als met zyne heilige natuur , met de natuur des

zon-

Sluiten