Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 Het Onderfcheidende Kenmerk 'van-de

hebben gezweegen; indienwe niet leefden, in eenen, tyd, waar in men, by gebrek van noodig onderzoek, alles veelal greetig aanneemt, wat 'er, tegen dengeopenbaardenGodsdienst, maar gefchreeven, of gefprooken wordt.

Ik zoude, in het gemeen, konnen zeggen: Dat de leer , welke ik hier heb voorgefteld ; geene de minfte last zoude lyden! al konde ik ook de, daar tegen ingebragte, zvvaarigheden niet oplosfen. Want eene waarheid kan waarheid zyn ; al kan men alles, wat daar tegen wordt ingebragt, niet wederleggen. Ons vernuft is veel te bekrompen! om alles te weeten, wat 'er wel geweeten kan worden; en wy moeten wys zyn tot maatigheid.

Maar ik behoeve my hier mede niet te behelpen; en zal daarom,tot de volgende byzonderheden, kortelyk overgaan.

§• i(58. , .

Zegt men dan eerstelyk: Dat de natuurlyke Godsdienst geheel volmaakt is ; ik heb daas niets tegen.

Want ik geioove ook: Dat de natuurlyke Godsdienst , zop als die van God herkomftig. is; in waarheid, volmaakt is. Maar wat zegt die volmaaktheid ? beteekend die ook ? dat 'er , in geenerleie- omftandigheden, iets kan worden bygevoegd, het geen dienen kan tot meerdere volmaaking van den zeiven.'

Dit zou aangaan, indien de mensch was gebleeven in die gelukkige gefteldheid; waar in hy zich bevond, toen hy,. met deezen Gods-

d itns,

Sluiten