Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

m6 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

van het Evangelie niet algemeener te maaken; danze is. Het is, en moet, ons genoeg zyn, volkoomen verzekerd te weezen, dat de Godheid nooit zal maajen, daar zy niet gezaaid heeft; en dat het volftrekt rechtvaardig Opperweezen, met eenen ieder, zal handelen, overeenkomftig het licht, dat hy aan hem gefchonken heeft.

Het beredeneerde, dunkt my, zal genoeg zyn , om de voorgeftelde zwaarigheden uit den weg te ruimen.

§• 172.

Ik befluite dan, uit allen deezen, met het allergrootfte recht:

Dat de natuurlyke Religie, het zy in haare eerfte volkoomenheid, het zy in haaren tegemvoordigen toef and, befchouwd; die eigenfehappen, en hoedaanigheden, misfe! welke ik, als het onderfcheidende kenmerk der Christelyke Openbaaringe, heb opgegeeven; en derhalven, by uitfiek, van dezelve, onderfcheiden zy.

En, hier meede, zal ik nu, van dit eerfte ftuk afftappen.

5- 173-

Ik ga derhalven, van de natuurlyke, tot de verdere befpiegeling van de Mofaïfche Religie, over.

. En hieromtrent wil ik, al meede, tot een beter begrip van zaaken, hebben opgemerkt: Dat men deezen Godsdienst, op dezelve wyze,

als

Sluiten