Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Si8 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

Want, uit deeze, zien wy: Datze de vergeeving, van zonden, of verzoening, met de Godheid, door de volgende middelen, zoeken te verkrygen ; als daar zyn:

^Be^ouw, en leedweezen, over het bedreeven kwaad, gepaard met boetvaardigheid over, en bekeeringe , van hetzelve ; gelyk daarom zeker geleerde Jood, gevraagd zynde , hoe de Israè'hten, in den tegenwoordigentyd, vergeevinge van zonden ontfangen ? ten antwoord gaf: Dat het gefchiedde op dezelve wyze, als ten tyde van Mofes , en de Propheten; terwyl hy zich, ten bewyze hier vanj beriep, op Jef. 55. vs. 7. Ezech. 18. vs. 20. en meer andere Schriftuurplaatfen.

By dit berouw , en leedweezen, gepaard met boetvaardigheid , en bekeeringe; voegenze aalmoefen , gebeden , en verandering , zoo van naam, als van werk.

Want zy fchryven , niet alleen, aan de aalmoefen eene wonderbaare kracht toe ; terwylze die aanmerken, als zoo veele beweegredenen, waar door de Godheid kan, en moet worden aangefpoord, om zyn ftrafvonnis, hoewel reeds over den zondigen mensch geveld, te veranderen.

Maar zy eigenen ook aan hunne gebeden een zoo krachtig vermoogen toe; datze zich vastelyk verbeelden, daar door, vergeeving van zonden , of de verzoening met God, te konnen, en te zullen erlangen. Inzonderheid maakenze die gedagten van zulke gebeden; welke in hunne Synagogen, of openbaare vergaderingen , gefchieden.

En

Sluiten