Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&20 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

waardeeren, dan alle andere geboden; jaa gelyk j (lellen aan de geheele Wet van Mofes.

Even hoog, en verheeven, denkenze over alle die wasfchingen, reigingen, en befprengingen; welke 'er , in de Wet van Mofes, zoo om natuurlyke , als om geheimzinnige redenen , aan Israël weleer wierden voorgefchreeven.

Want deeze zyn, in hunne ogen, niet alleen, zoo veele fchilderien van de waare reinigmaakinge der ziele ; maar ook zoo veele plegtigheden, die de reinigmaaking zelve te weeg brengen; indienze anders gefchicden naar den wil van God, die de zonden, naar hun begrip , op zoo eene wyze kan vergeeven , als hy wil.

Dezelve denkbeelden hebbenze van de offerhanden ; en wel inzonderheid van de zond-, en zoen-, offeren.

. Want, fchoon de kundigfte wel weeten, dat het bloed van {lieren, en bokken, de zonde niet kan wegneemen; zy houden het echter daar voor, dat de zonden vergeeven worden , uit aanmerkinge van de gehoorzaamheid, die 'er, in het waarneemen van den offerdienst, doorflraalt! zoo datze de offerhanden aanzien, als middelen, om de vergeeving van zonden, te gemakkelyker , te verkrygen.

Maar niets is, naar hun oordeel, toereikender, om vergeeving van zonden te verwerven; dan de groote verzoendag.

Deeze dag is, by de hedendaagfche Jooden, in eene ongemeene waarde! en wordt, naar hun voorgeeven,«de dag der verzoeningen , in het meervoudig getal, genoemd: Om dat

gansch

Sluiten