Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 227

De Wet beloofde eertyds wel alle tydelyk, cn eeuwig heil, op eene flipte gehoorzaamheid aan de Wet van Mofes; maar op welken grond Steunde deeze belofte? op geenen anderen! dan op de volwigtige borggerecht.igheid van den Mesfias , die eerlang koomea zou.

Maar dit heeft thans geene plaats meer; omdat het geheele Synaïtifche verbond vernietigd is. Ook is het de Wet onmogelyk geworden , het leven te geeven ! omdatze krachteloos is geworden , door het vleesch. En die de geheele Wet zal houden, en in een gebod zal Struikelen; die is fchuldig aan alle. Want, dewyl de geheele Wet liefde is; zoo toont hy , die flegts een gebod overtreedt, daar meede aan , dat hy God niet volmaakt liefheeft! Jacob. 2. vs. 10 en 11.

Daarenboven ! hoe zal een Jood, in den tegenwoordigen tyd , zyne weezenlyke belangen bevorderen, door het geloof? daar het ger loof, naar zyne gedagten, nergens anders in beftaat; dan, in eene overreedinge van de waarheid der Goddelyke Schriften. Want dit heeft hy gemeeen met de duivelen; vermits die dit ook gelooven, en zidderen.

En»wat ^al ik zeggen van den Mesfias? van welken de hedendaagfche Jooden wel fpreeken, maar, door welken, zy alleen eenen tydelyken Verlosfer, ver Staan ; hoedaanige 'er weleer veele , in Israël, waren. Ik moet alleen zeggen, datze het fpoor geheel byfler zyn! omdatze Jezus verwerpen, in wien alPa

Sluiten