Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 241

ben konnen krygen van den weg der zaligheid, in den Mesfias! en dit is my genoeg.

Al het overige laate ik over aan Hem, die altyd recht doet.-

$. 185.

Mogelyk zal de een, of ander, hier over, wel zeer verwonderd zyn! en, by deeze gelegenheid, aan my vraagen:

Hoe Strookt toch het zoo even beredeneerde met Gods heilig , en onfeilbaar , woord ? en welk was toch het -voorrecht der Jooden, boven andere volken? indien de kennis van den waaren Godsdienst zoo uitgebreid is geweest; als hier getoond is.

Want deeze zwaarigheden fchynen, niet alleen , niet buiten den haak te zyn; maar zelfs zeer natuurlyk.

§. 186.

Laate ik dit opmerkelyk ftuk , wat naader , verklaaren! en, ten dien einde, alleen kortelyk aanmerken:

Dat het beredeneerde allezins overeenkomt met Gods Woord; gelyk ik, ten deele, getoond heb, en, ten deele, nog verder toonen zal. Dat, niettegenstaande het zoo terstond beweezene , het voorrecht der Jooden boven andere volken, zeer groot is geweest; gelyk het ook telkens, in de gewyde Schriften, als zoodanig, wordt geroemd. En dat Q; het,

Sluiten