Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

als een afgezonderd volk, Staande. Hy rechtte, onder dit volk, eenen byzonderen Godsdienst op ; en onderwees het , overeenkomstig deszelfs geaartheid, door fchaduwen , en voorbeelden , in de dingen van zyn Koningryk. Hy beloofde aan dit volk, niet alleen , allerleie geeStelyke zegeningen, in den Mesfias, maar ook, tot op Christus komfte, het bezit van Canaan , als hun erfland ; onder beding van gehoorzaamheid aan Mozes Wet. Hy kastydde dit volk , als een Vader ; zoo lang 'er geneezen aan was. Hy voerde het zelfs, 70 jaaren , gevangelyk weg naar vreemde Landen ; en bragt het toen wederom in Canaan. Jaa hy verwierp dit volk jiiet eerder; dan, toen hy zyne oogmerken, 5n het te bewaaren tot een afgezonderd volk, geheel volvoerd had.

[ ' 5- 18S.

Ik maake derhalven , uit het beredeneerde , het volgende op:

Vooreerst : Dat God aan dit volk, volkswyze befchouwd , alleen zyne woorden , inzettingen , en rechten, bekend maakte; zonder dit aan eenig ander volk, volkswyze befchouwd, meer te doen. Dat God de Heidenen , in dien tyd, liet wandelen in hunne eigene wegen ; zoo datze , volkswyze befchouwd, zonder hoope, in de waareld walen. En, indien 'er deeze, en die, onder hen, behouden zyn geworden, dat het perfoons, niet volkswyze, gefchied is; omdat

dit

Sluiten