Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26o Het Onderfcheidende Kenmerk van de

%. 201.

Wat doet de Christelyke Openbaaring nu hieromtrent?

Leert die ook? dat de mensch, tot deeze dingen, niet verplicht is. Ontflaat die hem ook van de verbintenisfe ? om God, en den naasten, volmaakt lief te hebben. Geeft die hem ook vryheid? om te leeven naar zyn eigen welgevallen. Is het hem, uit hoofde van de verlosfinge, die in Christus Jezus is , ook geoorloofd? te zondigen; opdat de genade te grooter worde. En zyn 'er wel fterkere beweeg , of drangredenen , tot deugd, en heiligmaaking , te vinden? dan, in de leere der Christelyke Openbaaringe.

Dit is 'er zoo ver van daan! dat een ieder, die niet blyft in alles , wat 'er gefchreeven ftaat in het Boek der Wet; uit kracht van de leere der Christelyke Openbaaringe , vervloekt is. Jezus Christus is geen dienaar van de zonde, maar hy heeft zichzelven overgegeeven voor ons, om ons te verlosfen van alle ongerechtigheid , en zich een volk te reinigen, dat yverig moet zyn in goede werken. Die den naam van Christus noemt; moet afftaah van alle ongerechtigheid ! en Gode leeven. En hierom zegt de Heiland: meent niet, dat ik gekoomen ben , om de Wet, en de Propheeten, te ontbinden; ik ben niet gekoomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.! Matth. 5. vs. 17.

§. 202.

Sluiten