Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 2,61 §. 202.

Deeze is de zuivere leer van de Christelyke Openbaaringe.

Is dit nu zoo; wie zal, of kan, dan zeggen? dat de Christelyke Openbaaring den natuurlyken Godsdienst affchaffe, of dien vernietige. De Christelyke Openbaaring eischt , niet alleen , het zelve , dat de natuurlyke Godsdienst eischt; maar eischt nog meer! en eischt dat meerdere , uit nog meer verbindende , en fterkere , gronden.

Want, daar de natuurlyke Godsdienst eene volmaakte liefde Gods , en des naasten ; uit aanmerkinge van Scheppinge , Onderhoudinge, en algemeene weldaadigheid , vordert ? daar vordert de Christelyke Opénbaaring dit zelve , niet alleen , en uit dezelve gronden; maar zy vordert dit ook nog, boven dit alles , uit hoofde van de verlosfinge , die in Christus Jezus is? en wil, dat men volmaakt, en heilig, zal zyn, gelyk God is.

Zweemt dit nu naar veranderen, affchaffen, of vernietigen , van den natuurlyken Godsdienst? gelyk men den Christenen wel eens naargeeft. Het was te wenfchen , dat niemand meer toeleide op de vernietiging van den natuurlyken Godsdienst ; dan de liefhebbers van de Christelyke Openbaaringe. Maar het is te dugten ! dat veele, die vianden zyn van de Christelyke Openbaaringe; niet zoo zeer vianden zyn van den Christelyken , als wel van allen , Godsdienst. Want hier haapert het veelen ; gelyk ze zouden moeten bekenR 3 »en;

Sluiten