Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aö*2 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

nen; indienze anders recht, uit de borst, wilden fpreeken.

Wat 'er van zy ; het is zeker : Dat de Christelyke Openbaaring den natuurlyken Godsdienst , niet alleen, niet vernietigt, maar bevestigt ; terwyl deeze bevestiging, volgens het'boven beredeneerde, een gedeelte uitmaakt van dat verband, waarin de Christelyke Openbaaring, met den natuurlyken Godsdienst, ftaat.

§. 203.

En eindelyk! dat de Christelyke Openbaaring den natuurlyken Godsdienst te hulpe koomt, in de bevorderinge van het tydelyk , en eeuwig , heil der' menfchen ; vermits dat , in den weg van den natuurlyken Godsdienst, met geene mogelykheid , meer te zoeken, of te vinden is.

Ik heb, in het voorige van deeze verhandelinge, omftandig beweezen: Dat de mensch, door middel van den natuurlyken Godsdienst, zyn tydelyk; en eeuwig geluk, of weezenlyk heil, niet meer bevorderen kan; en ik herhaale dit myn zeggen wederom ter deezer plaatfe.

God eischt , uit hoofde van zyne hoogfte volmaaktheid, eene volmaakte gehoorzaamheid; de mensch, hoe onbekwaam, blyft hiertoe onophoudelyk verplicht , of gehouden. Zoo lang hy dit doet, is hy een voorwerp van Gods liefde ; maar laat hy dit naa , hy wordt terftond een voorwerp van Gods ongenoegen. En dit ongenoegen moet God , uit kracht zyner hoogfte volmaaktheid , doen blyken; of 'cr moet een middel worden beraamd, om dit,

op

Sluiten