Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyo Het Onderfcheidende Kenmerk vaH de

uit de Evangeliën, en het leven van Jezus, zoo. bekend, dat het geen verder bewys van nooden heeft.

Deeze is ook de reden: Dat des Heilands Apostelen, en Ryksgezanten, zich telkens op Mofes, en de Propheeten, beroepen! willende , onder anderen, dat een ieder hunne woorden, en daaden, aan deezen Heen, zou toetfen, en beproeven. Dit is vooral bekend van Paulus! die geduurig, in het aangezichte van alle Joodfche Leeraars , ftaande hield : Dat hy niets leerde , buiten Mofes, en de Propheeten ; gelyk, uit verfcheidene plaatfen van de handelingen der Apostelen, aan eenen ieder, bekend is.

In deeze zin zeide ook Abraham, tegen den ïyken brasfer; die hem verzocht, dat hy Lazarus naar zyne vyf Broeders wilde zenden, om hen te waarfchouwen voor zoo een rampzalig !ot, als hy moest ondergaan; zy hebben Mofes , en de Propheeten, om die te hooren , met hyvoeginge: Dat 'er voor hun, indienze daar niet naar wilden hooren; geen heil te hoopen was! Luc. i6\ vs. 27 tot 31.

En hier koomt ook wederom het, meermaalen aangehaald, zeggen van den Heere Jezus te pas; meent niet, dat ik gekoomen ben, om de Wet, en de Propheeten , te ontbinden; 'want ik ben niet gekoomen, omze te ontbinden, maar te vervullen! Matth. 5. vs. 17. •

g. 208.

Edoch! hier zal de een, of ander, mogelyk 'aan my vraagen: Is

Sluiten