Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£,jz Het Onderfcheidende Kenmerk van de

dingen , die alleen het vleesfchelyk zaad varl Abraham, tot op de tyden van den Mesfias, aangingen ; en dan moeiten ophouden.

Dit was zelfs, in Mofes, en de Propheeten, ten allerklaarlten, gefpeld.

Dit zoude ik, zoo ten aanzien van de Befnydenisfe , en het Pafcha; als ten aanzien van de offerhanden , en reinigingen , der Wet ; jaa ten aanzien van den geheelen Tempel, enTem.peldienst, in het breede, konnen toonen ; want .deeze leeren ons: Dat alle deeze beweegelyke dingen eerlang zouden ophouden, en plaats .maaken voor het onbeweegelyk Koningryk van Christus; gelyk uit de aloude Orakelen, vergeleeken met de bondige verklaaringe van den grooten Paulus, in zynenweldoorwrogtenBrief aan den Hebreeuwen, genoeg bekend is.

Maar ik merke hier alleen aan: Dat 'er, .tusfchen de Christelyke, en tusfchen de Mofaïfche, . Openbaaringen , eene allervolmaakfte overeenftemming heerscht! zonder dat 'er de allerminfte Strydigheid, tusfchen beide, worde gevonden. Want het Evangelie is geene vernietiging, maar eene vervulling, van Mofes, en de Propheeten ; vermits deeze zoo wel, als de Apostelen, en Evangelisten, ons leiden tot den grooten Christus , die gisteren , en heden, en in eeuwigheid, dezelve is. . En dit behoort meede tot het verband, waarin de Christelyke Openbaaring, met den Mofaïfche Godsdienst, ftaat.

§. aio.

Sluiten