Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19. )

onzeker maaken, gelyk myn Hr. bladz. 147. gedaan heeft, daar hyzegt: dat men letterlyk Catholyke Stellingen veröordeelenuozT. En op de zelfde bladz. haald hy een voorbeeld van eene Geloofsbelydeniffe der Ariaanen aan, die wel in zig zelve Catholyk was, maar die alle Catholyke waarheden niet uitdrukte, gelyk toen ter tyd noodig was, ter oorzaake van de Anaanfche Kettery. Want die Biflchoppen die door de Ariaanen verraft wierden, veroordeelden niet deze Catholyke Stellinge: de Zoone Godts is in alles gelyk aan den Vader; neenmaar zy herriepen hunne ondertekeniuge van die ftelhnge, om dat die ftelling, door de uitlaatinge van het woord dmoufion , niet alles uitdrukte, waar over men in gefchil was met de Ariaanen, om dat de Ariaanen meenden, of wilden doen geloven, dat deze Biffchoppen door hunne ondertekeninge, de medezelfflandiglieid van den Zoon met den Vader gelochent hadden. Deze Biffchoppen beweenden hunne onvoorzigtigheid, maar zy veroordeelden daarom niet de waarheid van die ftellinge, welken zy ondertekend hadden: die ftelling was Catholyk, en bleef Catholyk; maar zy herriepen hunne ondertekeninge, om dat de Ariaanen bedriegelyk een andere zin gaven aan die ondertekeninge, om dat die ftelling, die andere waarheid van het Catholyk Geloove niet behelsde, die toen van de Ariaanen gelochend wierd, te weeten: des Zoons medezelffiandigheid met den Vader. Wat eene redenering uit zulk een voorbeeld te willen befluiten dat men letterlyk Catholyke Stellingen mag en moet veröordeelen! Was de Hr. J. C. wel by zyne

zin-

Sluiten