Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i7 )

ook zelfs de Paus, in feiten onfeilbaar zyn» zoo zouden wy eerft moeten bewyzen, dat geen van tweè'n waar is, gelyk meermaals zoo klaar bewezen is, dat de Hr.J. C. zig over die nieuwe uitgevonden dwaalingen, om het Formulier te verdedigen, fehynt te fchaamem Dus befpaard hy ons die moeite. Wy pryzen hier volmondig en met genoegen zyne opregtheid, want (*) hy belyd opentlyk , dat de Kerk niet onfeilbaar is in feiten ; en die Hr. neemt zelfs de moeite om zulks te bewyzen. Zeker niet als of zyn Apellantje of wy daar aan twyf» felden, maar waarfchynelyk voor zyn eigen volk, dat daar omtrent verkeerd, door voorgaande Schryvers, onderregt was; of om dat 'er geen een Godsgeleerde is die zulks ffcaande houd.

Was hy nu maar zo gelukkig geweeft van te zien, het gene zyne Voorgangers zeer wel gevoelden, namelyk, dat indien de Kerk nog Paus niet onfeilbaar zyn in feiten, men zulke feiten niet kan bezweeren, zonder eene be* driegelyke of vermetele eed te doen; dan zou» de hy het Formulier en deszelfs eed niet getragt hebben te regtmatigen, en wy zouden daar over met hem geen difput gehad hebben* De vermaarde Hr. Fenelon Aarts-Biffchop vart Kameryk, die de onfeilbaarheid der Kerke irt feiten beweerde, ziende dat men.zélfs te RoA men dit loochende, had de opregtigheid vaii te zeggen: dat indien de Kerk niet onfeilbaar

wad

(*) Wy zouden meermaalen die beleefdheid aan heiri bewyzen, daar hy ons meer toegeeft, dan anderen ge* daan hebben, indien hy zyne Markt daar na niet Wedef ophaalde.

B

Sluiten