Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yigheden der menfcken , zulke een belofte als Jefus Chrifius aan zyne Kerke doet, als Hy haar

onbepaaldelyk en volkomentlyk verzekert', dat de poorten der helle tegen haar niet zullen ver-

moogen.

Zoo lang als de Gereformeerden hardnekkig zullen loochenen, dat het gezag van- de befluiten der Kerke ge bouwt is op deze belofte , hunnen eed Zal altyd een openbaar bedrog, Of vermetel zyn.

Men ziet uit deze Redekavelingen van den Wydberoemden Bossuet, dat hy kragtig, en zoo klaar als den dag vaftfteld, dat men dien eed, daar hy van fpreekt, zonder eedrog of vermetelheid niet kan doen, ten zy de zelfde

steune op een onfeilbaar gezag.

Zoo is 't insgelyks met den eed van het Formulier gelegen. Men bezweert 'er twee feiten, gelyk wy gezien hebben , die Vol* gens den Hr. j. C. zelf, gelyk hy belyd, op geen onfeilbaar, maar op een feilbaar Gezag fteunen: en dus kan men ook dien eed niet doen, zonder bedrog of vermetelheid.

Laat de Hr. j. C. zig hier keeren en wenden waar hy wille, deze redeneeringe zal hem altoos vaftzetten en klemmen: " Men kan den eed van het Formulier niet doen zonder vermetel te zweeren , ten zy die fieune op een ','» onfeilbaar gezag: Nu, de Hr. j. C. be„ lyd zelf dat de Eed van 't Formulier niet „ fteunt op een onfeilbaar gezag: men kan ze

dan zonder vermetelheid niet doen. ' Wat de Hr. J. C. tegen zulke klaare, duidelyke en doorllaande redeneeringen zal inbrengen, weet ik niet; maar dit Weet ik zeer wel, dat al het gene hy ingebragt heeft om

den

Sluiten