Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3§ )

Terwyi dan de Jefuiten zelfs, verre van de opgeleide ftüzwygendheid te onderhouden, hunne Mohnifche Leere overal indrongen Helden eenige voorftanders der aloude Leere-zig tegen de nieuwe Leere van Molina; en Janfenius, die eenen Deugdzaam en Geleerd Biffchop was, fchreef zynen Auguftinus tegen de Leere van Molina, om het nieuw Siftema van dien Jefuit ten onderften boven te werpen. Daar had hy een dubbeld r^gt toevoor eerft, om, als Biffchop en voorftander der waarheid, de doohngen van Molina te keer te gaan, en de waarheid te verdedigen en te handhaven. Ten tweeden, om dat de opgeleide ftilzwygendheid in de Spaanfche Nederlanden niet aangenomen iynde dezelve hem niet raakte , en hem ook als Biffchop en e m Prins der Kerke niet moeft beletten de doohiige te keer te gaan Dog de Auguftï-. fött van janlenius kwam maar in het ligt 20' ja ren na het oyerlyden van dien Prelaat Als men het ftöhd uit te geven, kregen de TeftMten er den lugt van: en ftelden alles in't rerk om het uitgeven 'sBoeks, dat teo-en hunne Leere was, te beletten. Daar toe fpan- den zy alle hunne intrigues enkragtenin Dog zy konden het niet beletten,. Het Boek' verlclieen voorzien met 56 goedkeuringen yan de deftigfte Aarts - Biffchoppen , Bisïcnoppen en Hoo<?leeraars, die de V. Stellingen in het Boek niet gezien hebben.

De Jeiuiten wel begrypende dat dat Boek hen wat meer als verdagt zoude maaken en her. eenen groeten afbreuk zoude doen, waren als verwoed tegen het zelve ;ftraks ftrooiden zy uu, dat net Boek een menigte Ketteryen

Sluiten