Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 >

het zyn de Jefuiten zyne Confraters, tegen welke de Vaders van het Concilie van Trenten zeiden, tot hun tweeden Generaal (Lainez) (prekende: Foras Pelagiani buiten de Pela~ giaanen; het zyn die zelve Jefuiten die van de Pelagiaanfche Kettery overtuigt wierden inde beroemde Vergaderingen de Auxilüs, die, om diverfie te maaken, de verdedigers der Leere van den H. Auguftinus verdagt hebben willen doen houden. Si accufatoribus opus ejl, tales ambio, kunnen wy met den H. Au^rofius zeggen: moeten wy befchuldigt worden, het ftrekt ons tot eer dat wy tot Sefcfauldigera gehad hebben de Leden van een Sociëteit, die zelfs geleert hebben dat men uit een grond-beginzel van Godsdienst de grootfte lalteringen tegen zyne vyanden mogt yer:preiden , als zulks nuttig was om zyne eige eer en goede naam te handhaaven (*) Het is het groot erediet en de groote magtder Jefuiten te Romen, hunne kunftgrepen enz. die de oorzaak van het Formulier geweeft zyn, en geenzins de gewaande verdagtheid der Apellanten, gelyk de Hr. J. C. voorwend, en zoo kinderagtig geduurig herhaalt. Wy vraagen het.aan alle regtmaatige lezers, zouden ooit zulke twisten in de Catholyke Kerke gereezen zyn, indien 'er geen Jefuiten in de wereld waren geweeft? Maarts het voorgeven van deri Hr. J. C. wegens de oorzaaken van het Formulier van alle grond van waarheid ontbloot, niet minder verkeerd zyn alle de redeneringen wel' ke hy op zoo een loffe grond gebouwt heeft; en dit is 't geene wy nu gaan aantoonen door onze Bemerkingen over alle zyne Brieven.

B E-

0) Zie Lettres Proyinciales, 15de Brief.

Sluiten