Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 )

en hen de Kerkelyke tugt te zien verflanpen ■ het verveelt ons en hen te zien dat veele hun eige belang, en niet dat van Chriftus zoeken in hunne Bediening: het verveeld alle de waare kinderen van Chriftus Kerke, de geheele wereld door verfpreid, te zien dat de kinderen der Kerke hier te lande malkanderen ft< oten binnen haaren fchoot, gelyk Ezau en Tacob in het Jighaam van Rebecca: het verveeld hen zoo wel als ons, dat de vrede en eendragt onder ons niet heerfchtt liet verveeld ons, om dat wy wenfchten dat alle de Catholyken hier te lande deelagtig wierden aan de Zahgfpreeking des Zaligmakers Matth. V Zalig zyn de vreedzaamigen, want zy zullen Kinderen Godsgenoemt worden.

Dat de vrede mislukt is onder Benediétus XIV en onder Clemens XIV, is de fchuld van de Cleregie met, maar van de vyanden der vrede, die genoeg bekend zyn. En waarlyk wat Benediclus XIV aanbelangd, die heeft zig, volgens de getuigenille van Clemens XIV. zelf, in zyne Bulle van de uitrooyinge der Sociëteit, te vergeefs vermoeid om de ruft der Kerke te herftellen. Wat wonder is het dan, dat wy toen den vrede niet bekomen hebben? Wat heeft die groote Paus al gedaan, om de ftoutheid der Jefuiten te beteugelen, byzonderlyk in de zaak van het Boek van den Cardinaal de Noris van de Werken van Bellelli en Berti (*), en om de fcheuringen de weigering der H. H. Sac-

ra-

tó^K* fP0°k ^ Janfeni^ mtdekt > agter

Sluiten