Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57 )

, ken, fpreekttot God voor hengen fpreekt " dus tot God in uwe Gebeden met een hert ',' daar de vrede in heerfcht, ö Beminde " Broeders " zeide verder de H. Auguftinus tot zyn Volk: „ als gyliederi ziet dat wy te„ gen hen twiften (of fchryven) bid voor den

goeden uitflag onzer Verhandelingen; help

ons door uw Vallens en AaJmoeffen... daar " door zult gy meer by God uitwerken, als

wy by de menfehen; door uwe Gebeden " zult gy veel meer uitvoeren, als wy door " onze Onderhandelingen, (en door onze " Schriften). " Sermo 357. de laudibus Pacis. De Hr. J. C. gelieve dat geheel Sermoon eens te leezen

Maar laaten wy nu verders de andere redeneeringen van den Hr. J C. hooren.

III. Wy zullen geen queftie daarover hebben,'dat de Paufen de V. Stellingen in haare natuurïyke zin gedoemd hebben. _ Daar doemen wy ze ook in. Maar welke is die natuur' hke zin? Men heeft tot nog toe gemeent, dat het de Kalvinifche zin is. Dog, alhoewel de Hr. T- C. belyd, dat men wel eer dien zin voor den natuur-Ijken heeft aangezien, zoo wilt hy egter niet, dat die zin de natuurïyke is. Zyne uitdrukkingen zyn hier wonderlyk: pag 7 : „ Eïndelyk zegt hy, wil ik my nog yóorftaan , dat gy de V. Stellingen in dien zelfden zin \\ veroordeeld, waar in zy van den Paus, en

Kerke veroordeeld zyn, dat is (let wel!) " dat gy de V. Stellingen veroordeeld in ha" ren eigen, en natuurlyken zin, of dien zin, " als de woorden der Stellingen ten eerften " aan den Geeft vertonen: te weten, niet " met aan dezelve den zin van Calvin toe te D 5 fchry-

Sluiten