Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6$ )

ftemminge geheel aan duigen, dewyl hv zhl ve omverre werpt, het gene hy eerft vaftgefteld, of ten minfte onderfteld had. Verders hebben wy in ons eerfte Hoofdftuk bewezen] dat al waren de Apellanten verdagt van kwaade Leere, egter de Eed van hit Formulier vermetel zoude zyn Want het komt in dien Eed niet aan op de verdagtheid der Apellanten, ofte op hunne Leere, maar het komt 'er op aan, of Janfenius de V. Stellingen gefchre ven heeft en wat zin hy in die Stellingen, als hy ze gefchreven had, zoude beoogd hebben . Daar ziet de Eed van het Formulié? öp Waar uit van zelfs volgt, dat de gewaande agterdogt van kwaade Leere in de Apellanten het Formulier niet kan regtmatig; maakfn! Zoo dat alle het gene Myn Hr. bybrW, om aan die agterdogt een glim te gevent niets Formulier0" ~jm*fo vanhet Dog die agterdogt zelve is niets anders dan eene onregtvaardige argwaan. Dit blykt int het gene wy m onze Inleidinge van dien 5 terdogt gezeid hebben, uit Lt gene ./^ en dan m onze opmerkingen beoond en uit het gene wy zoo even uit Myn Heer! eigen toeftemminge bewezen hebben Voet daar nu by de menigte van jaaren dat men over het ellendig Formulier getwift heeft de menigte van Boeken, welke daar over in'het jgtMZy,n,FgeVen Van ^erskanten, de na drukkeykfte verklaaringen, door ons gegeven, de opregtheid onzer geduurige betuig, gen,, dat wy de V. Stellingen doemen töift in welken kwaaden zin h^weSS-^1 was er nu natuurlyker, dan, dat 'er^ die

lang-

Sluiten