Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

die wel weeten dat hunne Leere tegenftrydig is aan die der Kerke, zullen 'er zulk een befluit uit trekken, om hunne tegenftrydcrs haatelyk te maaken, en om geruftelykhunne eige dwaalingen te verfpreiden (*).

Na zoo mooie redeneeringen vraagd hy, bladz. 21, maar moet men hier niet uit opnoemen, dat men aan Auguftinus een andere Leering toefchreef, als die de Thomiften beweer en,

om

(*) Al van het begin der gefchillen door het Bpek van Molina veroorzaakt, hebben de jefuiten deze lift Uu*Wdagtheidm het werk gefield, om zig van hunne tegenllryders, (de Leerlingen van de H. H. Auguftinus èn Thomas,) t'ontdoen, en om diverüe te maaken, Molina ziende dat zyn Boek reeds door XVI. uitfpraaken van Hooge Schooien en Godsgeleerdeu veroordeeld was in Spanje, als behelzende e^n verargerlyke en Ketterfche Leere, en dat de Opper- Inquilïreur Quiroga zig gereed maakte om zyn Boek insgelyks te brandmerken en te verbieden, begaf zig in perlbon te Madrit, omby den Opper-Inquifiteur eenige Stellingen aan te klaagen , getrokken uit de Boeken van twee üomii.icaanen, Bannes en Zurïel. Een diergeJyke lift hadden ook de Jefuiten reeds vau te vooren gebruikt tegen de Hooge Schoole van Douai, ter gelegenheid van haar Cenfure tegen hunnen Confrater Lessius , haar befchuldigende van de Leere van Calvin tebegunftigen wegens den vrye wille. De Jefuit Ripalda bekend ronduit, dat zyne Sociëteit zig van die lift bediende: „ Ban„ nes, zegt hy, en de meelle zyner Leerlingen, hadden „ den naam van Pelagiaanfche gegeven aan de Leere van „ Molina: de onze, om die benaaming van Pelagiaan. „ jchv van zig af te weeren, gaven de naam van Ca/vi„ tiifche aan de tegenftrydige Leere. " Quiroga liet zig zoo niet om den tuin leiden; hy zeide aan Molina, dat hy zig eerft zeifs moeft zuiveren, eer hy andere befchuldigde. Iiy maakte derhalven alles gereed om Molina te veroordelen, maar hy ftierf kort daarna, en de Jefuiten vonden toen middel om het onderzoek van Molinas Boek van Spanje naar Romen te verplaatfen, 't genei gelegenheid gaf tot het houden van de vermaarde Vergaderingen de Auxilüs.

Sluiten