Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S2 ;

„ de H, Auguftinus van een geheel ander „ gevoelen geweeft is als zy wegens den vry„ en wille; dat zy de woorden van den H. „ Auguftinus niet regt verftaan ; en dat zy „ dus ter gelegenheid van zyne woorden en „ uitdrukkingen in dwaaling vervallen zyn, „ met dezelve heel anders te verftaan als hy „ ze gefchreven heeft (*).

Na de plaatfen van deze drie groote en geleerde Difcipelen van den H. Auguftinus (de H. Frosper, de H. Prudentius en de Diaken Florus, welke laatfte uit naame van de Kerk van Lions fchreef) geleezen te hebben, en het gedrag der Pelagiaanen, haff-Pelagiaanen en van Scotus Erigena met dat der Jefuiten, en der genen die ons van kettery willen doen verdagt houden, vergeleeken hebbende, moet men verwondert ftaan over de groote overeenkomft hunner handelwyze, en dan mag men met de eerfte H. Martelaar van hetChriftendomtot de laatften zeggen: feut Patres vejïri, ita & vos: gelyk uwe Vaders, zoo ook gy luiden.

Maar dit zy hier genoeg; laaten wy nu hooren wat de twiftzo:ker van onze dagen nog verders bybrengt om aan zyne gewaande verdagtheid een glim te geven.

Nu komen by hem die harde fpreekwyzen

te

(*) Difputator ifte vel B. Auguftinum latenter quafi hajreticum accufat, eo quód manifeftè, juxta veritatera fcripturarum, fola Dei Gratia oftendat & doceat hominem polTe falvari; nee ad ipfam falutem anernam aliquid humanum arbitrium pofle, nifi per eandem Gratiam fuerlt reformatum, fanatum, illuminatum & roboratum. Aiit certè eos.... ha;reticos vocat, videlicet quafi ille (Auguftinus) non ita de libero arbitrio ienferit, nee ifti refté verba ejus intelligant; & ideo errent ex occafione verborum ejus , dum ea aliter intelligant, quam ille qui fcn'pfit. Florus contra ócottim Erigenam Caj>. IF. initio.

Sluiten