Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 88 )

Ree vonnis van den Paus is by hem het vonnis v n de Kerk. Hy is egter de Man dien mm niet zal kunnen verwyten, dat hy Paus en Kerk ondereen verward, alhoewel ny het geduurig doet

Dan komt hy met twee partyen aan , zoo dat hy nu al aan het deelen komt, waar van de eene, zege hy, romluit bleef beweeren, d de eigen, en natuuHyke zin der Stellingen Cutholyk wa~, en dus het Boek (hy zoude moeten zeggen de Stellingen) van Janfenius ook , en. dat de Paus de Leeringe van Auguftinus en Thomas gedoemd had. Daar moesten dan alle catholyken tegen opkomen. Het jeerfVe is een gnove leugen. Wie heeft ooit geleerd, i at de eigen en natuurïyke zin der Stellingen Catholyk was, daar ze ieder een in h.are natuurlyken openbaaren zin gedoemd had? Als het Boek van Janfenius niet Catholyker is, dan de eigen en natuurïyke zin der Stellingen, zoude het nooit verdeedigd zyn nog ooit kunnen worden, welk laatfte Myn Hr. riogtahs elders (pag. 32 33. 34.) toeftaat, dat by wyle zoude kunnen gefchieden, als 'er geen verdagtheid der Apellanten meer plaats üeeft. Maar de Man verfhat zig zelve niet.

Wilt hy ook alle die geleerde voorftanders van Janfenius uitzinnig maaken, met hen te doen zegg;n, dat de H. Auguftinus en Thomas den eigen en natvurlyken kwaaden zin der Stellingen zouden geleerd hebben? Waar zyn ook alle die Catholyken , die 'er tegen op moe/ten komen , daar het geheim der boosheid binnen zoo enge paaien bcfleoten is gebleven, dat 'er honderd duizende Catholyken geweeft syn, en nog zyn, die niet geweten hebben,

of

Sluiten