Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "4 )

doen begraven.Het is oo! iets klug tigs, dat daar Myi Hr. die gewaande oude Formulierendoed verryzen, liy zc evenwel r.llen te fcliuil lioud , zonder c-LMi eenige der zelfden te vertonen.

i i (

1

de regtzinnigheid van allen , gelyk men het is van ; geheel het Wefien in opzigte van de oude dwaa'lingen, dan is 'er niets dat ons belet te zeggen , ulat dit formulier niet meer gevergd zal worden.

Wat onze Cleregie aanbelangt, ik kan Myn •Hr. verzekeren dat zy niemand zoeken te verleiden, en dat zy nog oude nog nieuwe dwaa'lingen houden; maar Myn Hr. weet zeer wel dat 'er geen de minde verdagtheid plaats heeft, by voorbeeld ten opzigte van hem zelve : en egter word hier het Formulier gevorderd, zelfs van Myn Hr. en van de zynen. Myn Hr. en de zynen zyn immers een aanhang van Myn Hr. den Nuntius; deze aanhang heeft nu meer dan 70. jaaren lang het Formulier bezworen : de kinderen van dien aanhang komen te fludeeren in Schooien daar geen agterdogt meer te vinden is. Wat verdagtheid van kwaade Leere heeft 'er dan tog op dit ft uk in die ftudenten plaats, die by Party opgevoed zyn, en in hunne Schooien en Collegien ftudeeren ? En egter moeten zy den Eed van bet Formulier doen. Dus moet een van beiden waar wezen: of, dat de geheele aanhang van den Hr. Nuntius, niet tegenftaande de bc zweeringe van het Formulier, verdagt blyft: of, dat men ook van de niet ver dagten het Formulier afëifcht te bezweeren. Maar waarom van den Nuntiufchen aanhang meer in dir geval het Formulier gevergd , dan van de Geeftelykheid van Italien, van het Keizerryk, van Spanjen, Napels, Portugal en andere Werelddeeleh ? Wat geheim is dat?

Dus is die verdagtheil, daar Myn Hr. zyn geheele Schriftje door mede fpeeld, een loutere fchim en een dekmantel, om dat hy geen

kans

Sluiten