Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 120 )

lingen ook tot nog toe het Formulier niet aangenomen? Hoord men dat iemand onder hen zig daar van opentlyk beroept, zoo als wel eer in Vrankryk gefchied is? Hoe komt het dan dat die Heeren nog aan die gewaande Wet verflaaft blyven, en dat Zy nog zoo een vermetele Eed moeten doen? Ik heb Myn Hr ge prezen in het gene daar ik heminpryzenkon en ik ben van zins zulks nog te doen als ik' er de gelegendheid toe zal krygen: maar in zulke dra.ujngen en onregtzinnigheden prvsik Myn Hr met: in hoe te non laudo ? Myn Hr klaagt ergens over eene gewaande onregtzinnigheid onzer Heeren, met te wenfehen dat eene Vergaderinge van Geeftefyken w.u resizmmger was te werk gegaan. Wat bewys heeft hy om die vergadering van onregtzinmgheid tebefchuldigen? Hy moet het bewyzen anders weet de Hr. J. C. wel wat benaaming' men aan zyn zeggen zoude moeten gevm Maar wy hebben wezentlyke reden om over een menigte wezentlyke onregtzinnigheden en losfe beichuldigmgen van een Roomfch Pnefter gelyk Myn Hr. is, teldagen, en ik wenfek-è wel cat hy wat meer regtzinnigheid betoond had; maar daar mede kan men het Formuli-r niet rcgtmatig krygen.

Uit het gene Myn Hr. in zynen eerften Brief dus verre gezeid had, trekt hy deze /e volgen i voor eerft, dat al waart gy lieden wet meer verdagt van eenige dwaalleer, gy egter n(Z verphgt zoudt kunnen worden van uwe Overh td tot de ondertekening (en bezweeringe) van let Formuher te weten, om eene oudegeloome * eene hl.yke wet te handhavenen. Hier boven houd de ondertekening van een Formulier op,

by

Sluiten