Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( f47 )

nius V. Stellingen in zyn Boek heeft, die niemand 'er in kan vinden, en dat Janfenius daar in eenen kwaden zin beoogt heeft, welkcli aan niemand békend is, die de zin van Calvin niet is of ENre ander, dan dat zou zyn, te zweeren dat deze of gene Biffchop gedoopt, ge' weit en wettig verkoren is enz. ? Wat wondere wyze om het Formulier te regtmatigen? Is 'er wel ooit iemand geweeft onder de weigeraars om het Formulier te ondertekenen, die zulke malle dingen bygebragt heeft om het te Onregtmatigenl

Indien Myn Hr. een voorbeeld wilde bybrengen, het moeft zodanig wezen gelyk in de zaak van Janfenius: dat iemand zou befchuldigd zyn in zyn Boek vérfcheide ketteryen geleerd te hebben, belloten in bepaalde Stellingen , welken men zou voorgeven in zyn Boek te ftaan, en daar uitgetrokken te wezen, welke Stellingen men, gepraamd zynde, in dat Boek niet kon aantoonen , maar moeft belydeil, het zy regtuit of by omwegen met gekrulde fpreekwyzen, dat zy 'er niet in te vinden waren, en dat de H. Kerk evenwel zou verpligten om te zweeren dat zy uit dat Boek getrokken waren, en dat men die Stellingen , welken men onderftellen moet dubbelzinnig te zyn, moeit afzweren in den zin door den Auteur beoogd, en welken zin niemand wift. Hy kan zyn leven lang naar zoo een dwaas voorbeeld moeken; noit zal hy tonen dat de Kerk zoo eenen gekken Eed verè'ifcht heeft: dus is het alles wild* zang en buiten den haak, wat hy verders tot bladz. 45- zegt.

Op die bladz. vraagd hy: de zaak van Jan* fenius, Wat den Zin van zyn Boek betref, of J ' K 2 *l

Sluiten