Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i68 )

zifte, of difiilleerde (*) , men 'er dan niet als de V. Stellingen zou zien uitkomen, ten minflen,om niet te veel ofte voorbarig te zeggen, dat in zyn Boek uvee der V. gedoemde Stellingen ooRbaarlyk (nog niet eens zeker, maar) oorbaarlijk te vinden zyn. Wat dunkt den Leezer van zulke redeneeringen, en van zulke bewyzen dat de V. Stellingen in het Boek var. Janfenius te vinden zyn ?

Hy zal dan twee van die V. Stellingen, niet Zeker, maar oorbaarlyk uit twee grondregels, welken hy in Janfenius op zyne wyze zal gad't fiaan, fpinnen: en om ze 'er uit te fpinnen, haalt hy een Text of tien uit vérfcheide Hoofdftukken van het Boek, van Janfenius aan, waar van fomtyds een Text zoo lang is als de V. Stellingen te zamen. Is dat niet aardig de V. Stellingen uit Janfenius aanhaalen* Stel nu alle die Texten eens te zamen, en daaonder de V. Stellingen, dan gelyken die Tex. ten alzoo wel naar de V. Stellingen, als eei oorlogs-fchip naar een kruiwagen gelykt. h miffchien dat de reden niet geweeft waarom hy omtrent een tuffchen ruimte van 6b. bladz tuflchcn de V. Stellingen en die Texten heeft? Die 'er luft toe heeft, kan zyne aangehaald; Texten bladz. 74. — 81. vergelyken met de V. Stellingen, welken hy bladz. 19. en al opgeeft. Verders, al onderflelde men nu dit hy wel gefponnen had, dan zouden 'er flerts twee van de V. Stellingen , niet zeker, mar

ojr-

(*) Wy hebben gezien, dat als men zyn Schrift dflil. her de, wat mooie Eed 'er uit zou komen: zie ms I, Peel, I. Hoofdftuk bladz. 28,

Sluiten