Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i7i )

voordeel, volgens ons voornemen. Al wat wy Teer doen U ten overvloede; dus zullen wy het kort wegens zyn gewaand gezag maken, op het welk hy de bezweeringe van het For-

mUVerWy Senïm met zyn harfens-Apellantie zoo lang over de getuigemffe der zinnen daar zy van rammelen, laaten redeneeren ' als het hen behaagd; het is ons genoeg, dat'wy uit zyne magtelooze pogingen ten ïharften getoond hebben, dat de V. vermaarde Stellingen niet in het Boek van Janfenius zvn Geen menfchen zinnen kunnen ze daar dan in ontdekken, dewyl zyne eigen . fcherpzinnige oogen ze daar in niet hebben kunnen vinden, nog ook den zin derzelver niet, die niet die van Calvin is of enig ander Het komt ook in ons gefchil daar niet op aan of Janfenius enige dwaahngen zoude gdeert hebben in zyn Boek, maar het komt hier eigentlyk op aan, i°. of Janfenius de V. Stellingen in queftie gefchreven heeft, want het Formulier van Alexander VII. ondertekenende, doet_ men een Eed, en men neemt God tot getuigen, dat men gelooft dat die V Stellingen uit het Boek van Janfenius getrokken zyn. Nu Myn Hr. belyd zelve dat zy niet bewoordelyk daar in ftaan: hoe kan ik dan een Eed doen om te verzekeren, dat zy uit Janfenius Boek getrokken zyn ? Staan die V. Stellingen niet in Janfenius Boek, zoo volgt daar uit, dat Janfenius geen zin, hoe genaamt, 1* Sehad of beoogt hebben in Stellingen die bv niet gefchreven heeft, want dit is de tweIdaad daar het op aankomt, dewyl men in het « ze{-

Sluiten