Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1.80 )

Herren grooter zyn als de Maan, hoewel het niet alleen zeer waarfchynelyk, maar genoegzaam zeker zy: maar zy zullen het eerft ons met kragt van redenen doen begrypen, en dan ontegenzeggelyk bewyzen, zonder egter ons te verpligten om het met Eede te bezweeren.

Nademaal de Hr. J. C. ons met Philofophifche voorbeelden wilt bewyzen de Regtmatigheid van den Eed van het Formulier, zoo zullen wy hem nog vraagen wat hem dunkt van het volgende Decreet van de Inquijitie van Rome, gedagtekent 22. Juny 1633. e« dus omtrent 20. jaaren vroeger als het Formulier van Alexander VIL en door VII. Cardinaalen ondertekent: „ Te zeggen dat de Zon in het „ centrum der wereld en ten eenemaal onbe„ weegelyk is, zonder plaatfelyke beweeging, „ is een ongerymde en valfche Stelling in goede „ Philofophie, en zelfs Ketterfch, voor zoo veel „ zy tegenftrydig is met de H. Schriftuur. Te „ zeggen dat de Aarde niet geplaats ftaat in „ het centrum der wereld, dat zy niet onbe,, weegelyk is, maar dat zy zelfs dagelyks be„ wogen word, is ook eene ongerymde en valfche „ Stelling in goede Philofophie, en zelfs ten „ minfle Ketterfch in het Geloof, als men ze 3, op zyn Theologifch befchouwt. "

Zulk een Decreet verpligte men den vermaarden en ongelukkigen Galileus te ondertekenen, juift uit kragte van zulk een gezag, als de Hr. J. C. wilt doen gelden wegens het Formulier. Men bragt hem dat Decreet in de gevankenis van de Inquifitie, daar men hem provifioneel geftneten had, en alwaar hy, om 'er uit te raaken, de volgende declaratie

on-

Sluiten